نخستین همایش فناوری نوین زیستی

فرصت ها، چالش ها و توانمندی ها

تاریخ برگزاری دوم و سوم اسفندماه 1401

دکتر خسرو خواجه
ریاست همایش
دکتر حسین نادری منش
دبیر علمی همایش

محورهای موضوعی

اولین همایش فناوری نوین زیستی

نحوه ثبت نام در سایت همایش:

نحوه ارسال اثر در سایت: