توجه فرمایید.
این فرم مخصوص متقاضیان حضور در همایش می باشد. فرایند ثبت آثار کاملاً مستقل از این فرم بوده و برای ارسال اثر لازم است طبق مراحل توضیح داده شده ابتدا ثبت نام در سامانه صورت گیرد و سپس مراحل ثبت اثر طی شود. 

ثبت نام شرکت در همایش

ثبت نام شرکت در همایش

در صورت تمایل به پذیرایی دو وعده ناهار مجموعاً مبلغ دویست هزار تومان به حساب زیر واریز نمایید.
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شماره شبا: IR520100004001075003007294
بنام: دانشگاه تربیت مدرس
شناسه پرداخت دانشگاه: 354075074140107001001210000000
لطفا در توضیحات واریز نام و نام خانوادگی و همایش فناوریهای نوین زیستی ذکر شود